ผลงาน SDC

 
(เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 21 กันยายน 2561)

งาน/โครงการ

การดำเนินการ ผลงาน/ผลลัพธ์ สถานะ
1. การพัฒนาระบบต้นแบบการวิเคราะห์เศรษฐกิจด้านปศุสัตว์รายชนิดสัตว์
 • แพะ
 • ประชุมผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลแพะที่สำคัญ ข้อมูลแพะในโครงการพระราชดำริ Completed
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลประชากรแพะ
 • รายงานแสดงข้อมูลประชากรแพะของกรมปศุสัตว์ Completed
 • โคนม
 • ประชุมผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ Completed
 • ศึกษาวิเคราะห์การเก็บและส่งต่อข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ
 • Prototype ระบบฐานข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบในภาพรวมของประเทศไทย Completed
 • ไก่ไข่
 • ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตไก่ไข่
 • Prototype ระบบการวิเคราะห์และพยากรณ์ผลผลิตไก่ไข่ทั้งระบบ In Process
 • รายงานราคาสินค้าปศุสัตว์
 • ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการเก็บและส่งต่อข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์
 • ระบบแอพพลิเคชั่นการรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์ In Process
 • พัฒนารูปแบบการแสดงผลรายงานราคาสินค้าปศุสัตว์
 • ระบบรายงานภาวะราคาสินค้าปศุสัตว์รูปแบบใหม่ In Process
  2. การจัดตั้งระบบต้นแบบคลังข้อมูลกลาง
 • ด้านฮาร์ดแวร์
 • Server บนพื้นที่การให้บริการ G-Cloud ของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ระบบคลังข้อมูลต้นแบบเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ Completed
 • ด้านข้อมูล
 • บูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ได้แก่
 • ข้อมูลเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ (e-Movement)
 • ข้อมูลสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
 • ข้อมูลการรายงานโรคระบาดสัตว์(e-SmartSurveillane)
 • ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน (e-Operation)
 • Master Data เพื่อใช้การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่นำเข้าและเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง (Model) ทั้งทางด้านโรคระบาดสัตว์ และระบบการผลิตปศุสัตว์ In Process
 • ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชัน
 • Data Engineer + Data Science + Data Analytic + BI Software - ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูล In Process

  - รายงานอัจฉริยะเชิงจินตทัศน์ (Visualization) ในรูปแบบ Dashboard การเคลื่อนย้ายสัตว์ (ร.3,4,7,9)

 • รายงานสรุปการเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิตภายในจังหวัด (ร.3)
 • รายงานสรุปการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในจังหวัด (ร.3)
 • รายงานสรุปการเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิต (ร.4)
 • รายงานสรุปการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในประเทศ (ร.4)
 • รายงานสรุปการเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิตเข้าประเทศ (ร.7)
 • รายงานสรุปการเคลื่อนย้ายซากสัตว์นำเข้าประเทศ (ร.7)
 • รายงานสรุปการเคลื่อนย้ายสัตว์มีชีวิตออกนอกราชอาณาจักร(ร.9)
 • รายงานสรุปการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ส่งออก (ร.9)
 • Completed
  - รายงานอัจฉริยะสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ Completed
  - ต้นแบบ แบบจำลองการวิเคราะห์และพยากรณ์โรคปากและเท้าเปื่อย Completed
  - ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนย้ายโค-กระบือและการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย Completed
  - โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร In Process
  3. พัฒนาเว็บไซด์ของศูนย์บริหารจัดการข้อมูลแบบอัจฉริยะ (SDC website) Web Application SDC website : http://sdc.dld.go.th/ Completed