DLD Smart Data Center
ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลแบบอัจฉริยะ กรมปศุสัตว์

หลักการและเหตุผล

กรมปศุสัตว์ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ โดยจัดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล (Database) หรือฐานข้อมูลออนไลน์ (Web Base) และฐานข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว มีความหลากหลาย ...

วัตถุประสงค์

  1. เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมปศุสัตว์
  2. เป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ ประเมิน และประมวลผลข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านปศุสัตว์์
  3. เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบข้อมูลอัจฉริยะเชิงรุกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Transform)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และประมวลผลข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านปศุสัตว์

เป้าหมายการดำเนินงาน

  1. ระบบการเก็บรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลขนาดใหญ่ที่ร่วมสมัย
  2. ระบบการวิเคราะห์ ประเมิน และพยากรณ์ข้อมูลที่นำสมัย
  3. ระบบการรายงานผลที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และทันสมัย

ที่ปรึกษา


นายสรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์


นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์


นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทำงาน


นายธานี ภาคอุทัย

หัวหน้าคณะทำงาน

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สังกัดกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

นายถนอม น้อยหมอ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (ช่วยราชการที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

นางสาวอรนิภา ประสาทพงค์พิชิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองแผนงาน

นางสาวณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวสุวิชญา ทันตะการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่

นายเลอสรร ศิริปาลกะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวธนัชชา คุณเขต

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ช่วยราชการที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)